บริการสินเชื่อ

ประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น

คำนวณการกู้สินเชื่อ

คำนวณอัตราการผ่อน

เพียงกรอกแบบฟอร์ม คุณจะทราบว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนจากรูปแบบการจ่ายเงินที่มีดอกเบี้ยเงินกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

วงเงินกู้

บาท

วงเงินกู้ ขั้นต่ำ 100,000 ไม่เกิน 1,000,000,000

กรุณาระบุวงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ระยะเวลา

ปี

ระยะเวลา 1-30 ปี

กรุณาระบุระยะเวลา

ผลการคำนวณอัตราการผ่อน

ระยะเวลา {{ timeResult }} ปี

อัตราการผ่อน {{ numOfRate }} บาท

รายได้ขั้นต่ำ {{ numOfSalary }} บาท

*หมายเหตุ: ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ ขึ้นอยู่กับอัตรดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงินและยังไม่ได้คิดคำนวณภาระของผู้กู้

เตรียมเอกสารการกู้

คำนวณวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อที่อยู่อาศัย ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือนหรือรายได้ต่อปีของผู้กู้ และ ความสามารถในการผ่อนสินเชื่อ

รายได้ต่อเดือน

บาท

รายได้ต่อเดือน: ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท

กรุณาระบุรายได้ต่อเดือน

ภาระหนี้ต่อเดือน

บาท

ภาระหนี้: ไม่ต่ำกว่า 0 บาท

กรุณาระบุภาระหนี้ต่อเดือน

ผลการคำนวณวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

อัตราการผ่อน {{ Interest }} บาท

วงเงินกู้ {{ resultLoan }} บาท

*หมายเหตุ: ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

เตรียมเอกสารการกู้

ขั้นตอนและเอกสารการขอสินเชื่อ

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ (บุคคล)

เอกสารขอสินเชื่อ (เจ้าของกิจการ)

เอกสารการขอกู้สินเชื่อ (บุคคล)

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขการขอสินเชื่อให้โปรดเตรียมหลักฐาน สำคัญที่ใข้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

เอกสาร
ใบสมัคร (Application Form)
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอกู้/ คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน/ ผู้ขอกู้ร่วม
สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Resident Permity) / ใบต่างด้าว (Alien Identification Card), Passport, Work Permit (กรณีต่างด้าว)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้/ คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกัน/ ผู้ขอกู้ร่วม
สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล ของผู้ขอกู้ / คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน/ ผู้ขอกู้ร่วม
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีต่างประเทศต้องมีแปลรับรอง)
สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
หนังสือรับรองเงินเดือน
สลิปเงินเดือนล่าสุด/ ถ้ามีรายได้อื่นๆเช่น OT, Com ขอ 6 เดือน
บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (Payroll)
สำเนา ภงด.91/90 พร้อมใบเสร็จ (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด/ ไม่ Payroll)
บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน (กรณีไม่ Payroll)
บัญชีเงินออมอื่น/ ทรัพย์สินปลอดภาระ (ที่ดิน, รถยนต์)
หนังสือสัญญาซื้อขาย/ สัญญาจอง/ ใบเสนอราคา
สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้า-หลัง ครบทุกหน้า

เอกสารขอสินเชื่อ (เจ้าของกิจการ)

สำหรับท่านที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขการขอสินเชื่อให้โปรดเตรียมหลักฐาน สำคัญที่ใข้ในการขอสินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

เอกสาร
ใบสมัคร (Application Form)
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอกู้/ คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน/ ผู้ขอกู้ร่วม
สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Resident Permity) / ใบต่างด้าว (Alien Identification Card), Passport, Work Permit (กรณีต่างด้าว)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้/ คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกัน/ ผู้ขอกู้ร่วม
สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล ของผู้ขอกู้ / คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน/ ผู้ขอกู้ร่วม
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีต่างประเทศต้องมีแปลรับรอง)
สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
รายละเอียดธุรกิจ Detail of Business
สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/ ใบทะเบียนการค้า
สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น Update ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
รูปถ่ายกิจการ
งบการเงิน (ย้อนหลัง 3 ปี)
Invoice จากคู่ค้า (Supplier/ Buyer) 3 เดือน
สำเนา ภพ.30 พร้อมใบเสร็จ 6 เดือน
สำเนาบัญชีกระแสรายวัน/ ออมทรัพย์ (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)
บัญชีเงินออม/ ทรัพย์สินปลอดภาระ (ที่ดิน, รถยนต์)
หนังสือสัญญาซื้อขาย/ สัญญาจอง/ ใบเสนอราคา
สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้า-หลัง ครบทุกหน้า

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น

บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด ได้จัดบริการสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้าทุกท่านที่มีความประสงค์จะซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ โดยลูกค้าสามารถคำนวณการกู้สินเชื่อ เช็คอัตราดอกเบี้ย สมัครขอสินเชื่อออนไลน์ ตลอดจนตรวจสอบขั้นตอนและเอกสารการขอสินเชื่อได้อย่างง่ายดาย เพียงสละเวลากรอกข้อมูลสั้นๆ ด้านล่างนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดต่อกลับเพื่อให้บริการข้อมูลสินเชื่อกับท่านค่ะ

  ระบุข้อมูลเบื้องต้นของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  ข้อมูลผู้ร่วมกู้ คนที่ 1

  ข้อมูลผู้ร่วมกู้ คนที่ 2

  ข้อมูลผู้ร่วมกู้ คนที่ 3

  ข้าพเจ้าอ่าน และได้ยอมรับ

  หมายเหตุ

  1.ผลการประเมินดังกล่าวเป็นการประมาณการขั้นต้นเพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อบ้านของท่าน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และธนาคารที่ท่านเลือกใช้บริการเพื่อขอวงเงินสินเชื่อ
  2. บริษัท แฮปปี้แลนด์ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ เพื่อใช้ในการประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นเท่านั้น